Kdo jsme?

Naše webová stránka: http://144.76.13.139:8090.

Obchodní Podmínky

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. TYTO VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN „OBCHODNÍ PODMÍNKY“) JSOU VYDANÉ DLE

§ 1751 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK (DÁLE JEN „OBČANSKÝ ZÁKONÍK“)

MOKI.CZ
Firma: Surfstyle s.r.o.
Se sídlem podnikání: Matějkova 1089/3, Praha, 190 00
Identifikační číslo: 24289183
zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Praha

Kontaktní údaje:
Email: [email protected]: 00420 774 581 451
(dále jen prodávající)

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese:

https://www.facebook.com/pg/moki.cz/shop/?ref=page_internal (dále jen „internetový obchod“).

  1. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v

    kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

  2. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II. INFORMACE O ZBOŽÍ A CENÁCH

  1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

  2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

  3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenska.

    PPL kurýrní služba v ČR – 120 Kč

  4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

page1image19064

III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetněuvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou konečné. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2. Zboží vystavené prostřednictvím webového rozhraní obchodu není právně závaznou nabídkou ve smyslu par. 1732 odst. 2 Občanského zákoníku. Jde pouze o výzvu Kupujícím k zaslání závazného návrhu na uzavření Kupní smlouvy.

3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu nebo jiným způsobem (messenger zpráva, sms zpráva. telefonická objednávka atd. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

b. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a c. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

4. Po odeslání objednávka dojde ze strany prodávajícího k odsouhlasení objednaného zboží, na jehožzákladě přijde zákazníkovi potvrzení spolu se všemi potřebnými informacemi o zboží, jeho platbě a jeho dodání.

5. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Odeslání objednávky je návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy.

6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládaná výše nákladů na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky) nebo upřesnění či změnu podmínek dodání zboží nebo způsobu úhrady oproti kupní smlouvě.

7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

8. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit.
V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím, případně složenkou.

IV. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY BEZ UVEDENÍ DŮVODU

1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení par. 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy

a. pokud bylo dodaným Zbožím popř. jeho nedílnou součástí zvuková nebo obrazová nahrávka popř. počítačový program nebo jiné autorským právem chráněné dílo a kupující porušil jeho původní obal;

b. bylo-li předmětem koupě zboží upravené podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

c. bylo-li dodané zboží nenávratně smíseno s jiným zbožím,

d. bylo-li zboží dodáno v uzavřeném obalu, avšak Kupující je z obalu vyndal a z hygienických důvodů není možné zboží vrátit.

2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do
14 dnů

a. od převzetí zboží kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem), nebo

b. od převzetí poslední dodávky zboží kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem)
v případě, kdy kupující objednal různé zboží v rámci jedné objednávky, avšak prodávající mu je dodal zvlášťve dvou nebo více dodávkách, nebo

c. od převzetí poslední položky nebo části zboží kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou neždopravcem) v případě, kdy je prodávajícím dodáváno po částech zboží sestávající z několika položek nebočástí.

3. Doporučeným způsobem odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto článku 4 je písemné odstoupení, odeslané na adresu elektronické pošty prodávající[email protected] V odstoupení je kupující povinen uvést své jméno a příjmení, číslo objednávky a datum odeslání objednávky (datum nákupu).

4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující je povinen zboží zaslat nebo předat prodávajícímu do 14 dnů ode dne, kdy odstoupení od kupní smlouvy odeslal prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené,
s veškerým příslušenstvím a s kompletními doklady (doklad o koupi, návod, záruční list) a, je-li to možné, v původním obalu. Kupující je povinen zaslat zboží na adresu místa podnikání.

5. Poté, co kupující vrátí zboží dle čl. 4.4 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebenoči částečně spotřebováno.

6. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupujícímu dočtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupní cenu včetně již uhrazených nákladů na dopravu Zboží odpovídajících nejlevnějšímu prodávajícím nabízenému způsobu dodání zboží, a to bezhoto- vostně na účet určený kupujícím, jinak na účet, z něhož kupující uhradil kupní cenu zboží, nebo jiným dohodnutým způsobem.

7. Prodávající však bez ohledu na 14 denní lhůtu uvedenou v článku není povinen zaslat peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující doručí zboží popř. než mu kupující prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

8. Náklady spojené s navrácením zboží nese Kupující, a to i v případě, jestliže toto Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou cestou.

9. Kupující neodpovídá v souvislosti s odstoupením od Kupní smlouvy dle čl. 2. za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím způsobem, který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží včetně jeho funkčnosti. Ovšem v případě, že zboží prodávajícímu bude doručeno poškozené, opotřebené (jinak než způsobem nutným k obeznámení se se zbožím) nebo částečně spotřebované zboží, odpovídá kupující prodávajícímu za škodu tímto způsobenu. Prodávající je v takovém případě oprávněn započíst svůj nárok na náhradu škody na nárok kupujícímu na vrácení ceny zboží. Za poškození zboží není považováno poškození původního obalu, vzniklé v důsledku vybalení zboží.

VI. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy, jež jsou uvedeny v objednávce.

2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případějakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího
o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen. Kupující je taktéž povinen zkontrolovat fyzicky všechno dodané zboží, a pokud nese nějaké známky poškození, neprodleně kontaktovat prodávající. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy zejména ustanovením par. 2099a násl. občanského zákoníku. V případě kupujících – spotřebitelů se užijí rovněž ustanovení par. 2158 a násl. občanského zákoníku. Ustanovení uvedená dále v tomto článku se nepoužijí na kupující – podnikatele.

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a. má zboží vlastnosti, které prodávající uváděl výslovně na webovém rozhraní obchodu (obvykle v popisu zboží) a které je uvedeno v kupní smlouvě popř. v objednávce, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce zboží popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající na webovém rozhraní obchodu (obvykle v popisu zboží) uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

d. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

4. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od jeho převzetí.

5. Není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, může kupující požadovat dodání nového zboží bez vad, avšak týká-li se vada jen součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti. Není-li takovýpostup možný, může kupující od kupní smlouvy odstoupit. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit.

6. Jde-li o takovou vadu zboží, jejíž výměna za nové zboží by byla vzhledem k povaze vady neúměrná (zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), má kupující právo pouze na bezplatné odstranění vady, které zajistí prodávající a dohodne s kupujícím.

7. Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad či na výměnu součásti zboží nebo na bezplatnou opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu (např. bylo-li to výslovně a srozumitelně uvedeno v popisu zboží v kupní smlouvě, popř. též na webovém rozhraní obchodu), anebo kupující vadu sám způsobil.

9. Ujednání článků 2 – 7 se nepoužijí, záruka za jakost se nevztahuje a Prodávající ani výrobce či distributor nenesou odpovědnost

a. u Zboží prodávaného za nižší cenu na ty vady, pro které byla nižší cena tohoto Zboží sjednána,

b. v případě opotřebení Zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním,

c. v případě vady vzniklé nevhodným používáním Zboží, vedlo-li k jeho poškození,

d. v případě použitého Zboží na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím,

e. za vady vzniklé nedodržením pokynů uvedených výrobcem či distributorem v dokumentaci ke Zboží.

10. Kupující je povinen vyzvednout si reklamované zboží nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace vyřízena, a byla-li vyřízena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím vyřízení, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak.

11. V případě, že si kupující nevyzvedne reklamované zboží ani po uplynutí 6 měsíců poté, co jej prodávající vyrozuměl o vyřízení reklamace, je kupující oprávněn nevyzvednuté zboží prodat, na což upozorní kupujícího v rámci vyrozumění o vyřízení reklamace, nebo později.

Na svépomocný prodej se užije par. 2428 občanského zákoníku. Je-li reklamované zboží neprodejné nebo značně poškozené, je prodávající oprávněn po marném uplynutí lhůty 6 měsíců toto zboží zničit nebo vyhodit.

12. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

VII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom,že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

b. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat
o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

VIII. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Kupující má možnost sdělit prodávajícímu případné stížnosti v písemné formě, popř. elektronicky prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu prodávajícího. Kupující si však vyhrazuje právo nereagovat na stížnosti třetích osob, které neuzavřely s prodávajícím kupní smlouvu.

11.

3. Není-li kupující spokojen s vyřešením stížnosti či reklamace ze strany prodávajícího, popř. nechce-li vůbec komunikovat s prodávajícím, je oprávněn obrátit se svými stížnostmi na příslušný orgán dohledu, kterým je Česká obchodní inspekce (ČOI): http://www.coi.cz/…netu-dotazu/. Se stížnostmi na nakládání s osobními údaji se může kupující obracet na Úřad pro ochranu osobních údajů: http://www.uoou.cz.

4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

5. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost a nabývají účinnosti dne 1. 6. 2019